Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

myhandicraft.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest Agnieszka Włodarczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą My Handicraft Agnieszka Włodarczyk pod adresem ul. Generała Jerzego Ziętka 63 Mysłowice 41-400, NIP: 6491676973, , tel. 500803535, e-mail: myhandicraft@gmail.com

Firma jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami: NIP: 6491676973, REGON: 369504967

3. Nabywcą towarów dostępnych w sklepie może być tylko osoba pełnoletnia, będąca Konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Pojęcie Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto.

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.

9. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki produktów prezentowanych w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa a jedynie informacją handlową o wyrobach i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

§2 Zamówienia

1. Przed finalnym złożeniem zamówienia Klient będzie mógł zapoznać się z informacją dotyczącą składanego zamówienia, które obejmować będzie m.in poszczególne elementy zamówienia (towary) oraz koszty dostawy towaru.

2. Klient może składać zamówienia na towary, znajdujące się w ofercie Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji w Sklepie i posiadania konta.

3. W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę internetową Sklepu a następnie dokonać wyboru towaru, wybrać sposób dostawy i płatności za zamówiony towar. Zamówienie można również składać również na adres mailowy Sklepu.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem.

5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji.

7. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

8. Do każdego zamówienia Sklep wystawia dowód zakupu (paragon/faktura). Dowód zakupu może być wysłany do Klienta na adres mailowy, podany w zamówieniu.

§3 Płatności

1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności: przelew na rachunek bankowy Sklepu: …….. Numer rachunku bankowego podany jest w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie zamówienia przez Sklep. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. za pobraniem - przy odbiorze towaru gotówką lub kartą kartą płatniczą lub płatnością online za pośrednictwem serwisu pośredniczącego w płatnościach - system PayU.

2. Po otrzymaniu zapłaty Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji na adres wiadomości email Klienta.

3. W przypadku braku wpłaty należności za zamówienie w terminie 5 dni roboczych, zamówienie będzie anulowane przez Sklep.

§4 Dostawa towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem: firm kurierskich paczkomatów Inpost

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Koszt dostawy towaru ponosi Klient, który jest informowany o kosztach dostawy na stronach Sklepu oraz przed finalnym zatwierdzeniem danego zamówienia.

5. Koszt dostawy zależny jest od wartości zamówienia, formy płatności i gabarytów zamawianych towarów.

6. Dostawa towarów możliwa jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Zamówione towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

8. Klient powinien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół szkody w trakcie przyjęcia przesyłki, który jest podstawą reklamacji oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sklep.

§5 Reklamacje

1. Reklamacje wynikające z uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane po przesłaniu protokołu szkody, spisanego w obecności pracownika firmy kurierskiej. Protokół szkody należy spisać w trakcie przyjęcia przesyłki i przesłać go na adres e-mail Sklepu.

2. Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, Klient powinien przesłać mailem zgłoszenie reklamacyjne wraz ze zdjęciem reklamowanego produktu. Należy dołączyć również oświadczenie, opisujące szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do odesłania zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. Klient powinien odesłać towar należycie zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniami, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. W terminie 14 dni od odstąpienia przez Klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności zamówionego towaru.

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§7 Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych klientów, przekazanych w ramach rejestracji oraz w celu złożenia zamówienia lub w ramach innych czynności określonych w niniejszym regulaminie jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. W celu realizacji zamówienia i dostarczenia towaru pod wskazany przez Klienta adres, odbiorcami danych są również firmy transportowe oraz partnerzy handlowi, za pośrednictwem których wysyłane są przesyłki, a także podmioty obsługujące płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą/kredytową.

4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym newslettera handlowego.

5. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych otrzymanych w procesie rejestracji i złożenia zamówienia. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także usunięcia swoich danych osobowych.

6. Właściciel Sklepu chroni przekazane przez Klienta dane osobowe a także dokłada wszelkich starań aby zabezpieczyć je przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

7. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

§8 Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklep z tym, że dla zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. W przypadku zwrotu towaru proponujemy skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy:

 

 

Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu sklepu. Po złożeniu zamówienia otrzymasz, na wskazany adres e-mail, informacje o kolejnych etapach jego realizacji. W razie konieczności obsługa sklepu będzie się z Tobą kontaktować także telefonicznie. Pamiętaj, że przysługuje Tobie prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl